Mr. PHAM TRUNG CUONG

TIỂU SỬ

Ông Phạm Trung Cương là Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật trường Đại học Xây dựng Moskva, Liên Xô. Ông có 50 năm kinh nghiệm thực hành nghiên cứu, thiêt kế, quản lý dự án và hơn 10 năm làm cố vấn cấp cao cho các Tập đoàn bất động sản uy tín.

Sự am hiểu sâu sắc về chuyên môn của Ông giúp các dự án của DHA Corporation đảm bảo về chất lượng và đáp ứng yêu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.


KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ

■ 2011
Giám đốc Kỹ thuật
Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

■ 2014
Cố vấn HĐQT
Ủy ban Bất động sản Tập đoàn TTC

■ 2016
Cố vấn HĐQT

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

■ 2019
Cố vấn Ban Tổng Giám đốc

Công ty TNHH MTV Đầu tư DHA

“DHA Corporation is a pioneer in investing in the core areas of Health – Sports & Real Estate, contributing many practical values to the community.”


Copyright 2021 DHA Corp. All rights reserved.

SIGN UP FOR NEWSLETTERS

Please leave your email address, we will contact you as soon as possible

Copyright 2021 DHA Corp. All rights reserved.